عضو مجمع ادواری شورای عالی استان‌ها:

سهم پرداختی صنایع اصفهان برای اجرای پروژه بهشت‌آباد افزایش می‌یابد

عضو مجمع ادواری شورای عالی استان‌ها گفت: اجرای پروژه بهشت‌آباد یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اصفهان برای جبران خشکی زاینده‎رود به شمار می‌رود و در جلسه برگزار شده، مقرر شد که سهم پرداختی صنایع اصفهان برای اجرای این پروژه افزایش یابد.

آخرین اخبار