عضو شورای شهر اصفهان:

تشکیل سازمان گردشگری شهر اصفهان دنبال شود

عضو شورای شهر اصفهان با اشاره به اهمیت گردشگری در توسعه شهری نصف‌جهان گفت: شهرداری بحث شکل‌گیری سازمان گردشگری را با جدیت دنبال کند و این مسئله باید به سرعت عملیاتی شود.

آخرین اخبار