گفتگو با رئیس جدید اداره آموزش و پرورش جرقویه علیا؛

شناساندن اهل بیت(ع) به دانش آموزان جرقویه ای در برنامه کاری قرار داده شد

تیموریان گفت: در حوزه آموزشی با اجرای هر چه بهتر طرح های کشف و پرورش خلاقیت مانند؛ طرح جابر در مقطع ابتدایی و همیاری مثل طرح همیار معلم، می توان برنامه های دقیقی را برای آینده دانش آموزان ارائه کرد.

آخرین اخبار