قدم های شهرداری شهر ورزنه برداشته شد

اولین كارگروه تخصصی تدوين طرح برنامه استراتژيک شهرداری ورزنه برگزار شد.

آخرین اخبار