ارزش های اسلامی عامل موفقیت و حفظ کرامت انسانی است

استاندار اصفهان با اشاره به تمسک به ارزش های اسلامی گفت: ارزش های اسلامی عامل موفقیت و حفظ کرامت انسانی است.

آخرین اخبار