واکاوی علل چرایی قیام امام حسین(ع):

احیاء اسلام نبوی؛ مهمترین شاخصۀ قیام امام حسین(ع)

قیام امام حسین(ع) و خروج آن حضرت از مدینه به سمت کوفه که به قیام عاشورا منتهی گردید در نوع خود و در میان علمای مذاهب اسلامی اعم از شیعه و سنی مباحث مختلف و بعضاً تأمل برانگیزی را در باب چرائی قیام آن حضرت رقم زده است.

آخرین اخبار