خاطره ای از زبان هم مکتبی ایت الله سعادت:

طلبگی عشق دوران جوانی عالم حسن آبادی بود

هم مکتبی ایت الله سعادت از روضه های دوران طلبگی عالم حسن آبادی گفت.

آخرین اخبار