مدیرکل ارشاد استان اصفهان:

نیازمند الگوهای جدید مدیریتی در حوزه وقف هستیم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: در حوزه وقف نیازمند الگوهای جدید مدیریتی هستیم.

آخرین اخبار