درختان اصفهان در حال سقوط اند/ آسیبی که خشکی زاینده رود برای درختان ایجاد کرد

در این سالها بسیار مشاهده و گزارش شده از درختانی که بر اثر وزش باد شدید سقوط کرده و به مراتب حوادث مالی و حتی جانی را برای مردم استان به بار داشته است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خشکی زاینده رود و کم آبی عمده دلیل بروز این حوادث به شمار می رود .

آخرین اخبار