معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه:

محتوای کتب درسی با اثربخشی آرمان های دفاع مقدس فاصله دارد

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه با بیان اینکه محتوای کتب درسی با اثربخشی آرمان های دفاع مقدس بسیار فاصله دار است، گفت: در آموزش و پرورش مشکلات اساسی داریم.

آخرین اخبار