عزاداری در شرق اصفهان:

عاشورای حسینی در ورزنه همراه با عطر شهدای گمنام بود/ تصاویر

عزاداری حسینی در روز عاشورای سال 93 با شکوه تر از سالهای پیش برگزار شد.

آخرین اخبار