رفقای عروس خانم مشکل سازند یا آقا داماد؟

برخی از افراد تصویر درستی از زندگی مشترک در ذهن ندارند و بعد از ازدواج نیز به عادات مجردی خود ادامه میدهند…

آخرین اخبار