گاف رسانه شایعه ساز درباری؛

عکس/وقتی العربیه فرق عکس جعلی را از اصلی تشخیص نمی دهد!

العربیه عکسی از ظریف هنگام دست دادن با اوباما منتشر کرده است.

آخرین اخبار