مسئول مرکز مطالعات راهبردی بسیج سازندگی استان اصفهان:

لزوم شناسایی ظرفیت های شرق اصفهان توسط گروه های جهادی/ محور اردوهای جهادی، اقتصاد مقاومتی است

رضایی گفت: از زمانی که گروه های جهادی در شرق اصفهان شروع به فعالیت کردند در تمامی مناطق شهری و روستایی مناطق شرق برنامه های خوبی را پیاده کرده اند، ولی هنوز ظرفیت های این منطقه بسیار زیاد است.

آخرین اخبار