روز ملی روستا؛

روزی که روستاهای شرق اصفهان فقط عنوان آن را یدک می کشند

روز ملی روستا به منظور ارج نهادن به روستائیان و فرهنگ روستائی تصویب شد!!!

آخرین اخبار