معاون رییس جمهور در گفتگو با اصفهان شرق:

جهت توسعه فرهنگی و اقتصادی شرق اصفهان تلاش کنید

معاون رییس جمهور در گفتگو با اصفهان شرق گفت: امیدواریم به کمک مسئولین محلی و استانی بتوان از ظرفیت هایی در جهت توسعه فرهنگی و اقتصادی منطقه استفاده کرد.

آخرین اخبار