به منظور معرفی ظرفیت های هنری اصفهان:

میزگردشگری در اصفهان افتتاح شد

میزگردشگری به منظور معرفی ظرفیت های هنری اصفهان در میدان تاریخی امام(ره) اصفهان افتتاح شد.

آخرین اخبار