مدير امور اجتماعی و مشاركت های مردمی شهرداری اصفهان:

در اصفهان 400 نقطه به عنوان فضاهای بی دفاع شهری شناسایی شده است

حاشیه نشینی، معضلی که فضاهای اطراف شهر را مستعد وقوع جرم می کند.

آخرین اخبار