نماینده اصفهان:

سفر دولت به اصفهان غیرپروژه ای اما سازنده بود/ ضرورت زمینه سازی برای سرمایه گذاری بیشتر مردم

این موارد با توجه به توانمندی ها و ظرفیت های استان اصفهان بهتر است به سمت سرمایه گذاری و جذب سرمایه های مردمی برود.

آخرین اخبار