استکی:

محدودیت معادن اورانیوم دلیل خوبی برای عدم ایجاد صنعت هسته‌ای نیست

استاد دانشگاه اصفهان گفت: عدم وجود معادن اورانیوم دلیل خوبی بر عدم ایجاد صنعت هسته‌ای در کشور نیست و باید با تقویت تمام حوزه‌ها در صورت تضعیف برخی از آنها از دیگر ظرفیت‌‌ها استفاده کنیم.

آخرین اخبار