طوفان سرخ بعد از 10 سال آسمان ورزنه را تاریک کرد

پدیده طوفان سند همراه با باد سرخ حدود 5 دقیقه ورزنه را در بر گرفت و روز ورزنه را در تاریکی فرو برد.

آخرین اخبار