طی اعلام هواشناسی ورزنه:

توفان سندی با سرعت 60 کیلومتر بر ساعت ورزنه را در نوردید

عبدالصمد جمالی از خروج توده هوای سرد شمالی و بروز توفان سندی، تا غروب روز دوشنبه از بخش بن رود خبر داد.

آخرین اخبار