میهمانی که با آمدنش خسارات زیادی به بخش بن رود وارد کرد

بر اثر طوفان و باد شدید در ورزنه و روستاهای اطراف خسارت زیادی برساختمانها و گلخانه های اطراف وارد گردید.

آخرین اخبار