وقتی ریختن آبرو، مثل آب خوردن در جامعه رواج می یابد؛

سیاه و سفید پروندۀ فرد متهم؛ معاونت در جرم به سبک شاکیان

به راستی وقتی حکم نهایی صادر نشده و انتشار برخی گمانه زنی ها و حتی برخی اطلاعات در فضای عمومی مردم در نوع خود معاونت در جرم محسوب میشود حال چگونه است که برخی رسانه های مجازی از تیترهایی هم چون از سیر تا پیاز پروندۀ متهم دم می زنند؟

آخرین اخبار