کتاب منتخب آثار طنزپردازان اصفهانی منتشر می‌شود

مدیر دفتر طنز حوزه هنری اصفهان گفت: کتاب” خنداخند” که در آن منتخب آثار چندین ساله طنز پردازان اصفهانی گردآوری شده به زودی چاپ می‌شود.

آخرین اخبار