انتقاد از زبان یک مسئول:

غله کاران بزرگ دیروز صدقه بگیران امروز/ نابودی یکی از بزرگترین منابع غله کشور در شرق اصفهان

رئیس کمیسیون کشاورزی و عمرانی شورای شهرستان اصفهان با انتقاد از اینکه غله کاران و بزرگ زارعان دیروز شرق اصفهان به صدقه بگیران امروز بدل شده اند، گفت: دولت به دلیل سوءمدیریت ها در تخصیص حقابه های قانونی زاینده رود یکی از بزرگترین منابع تولید غذای کشور را درشرق اصفهان از دست داد.

آخرین اخبار