بخشدار ورزنه:

سخنان مقام معظم رهبری نسخه درمان مشکلات شرق اصفهان است

بخشدار بخش بن رود در جمع کشاورزان گفت: دست به دست هم دهیم و با استفاده از فرصت ها به مشکلات نیفزاییم و بدانیم که اقتصاد مقاومتی نسخه درمان مشکلات می باشد.

آخرین اخبار