امام جمعه شهر ورزنه:

نگاه مردم شرق اصفهان به زاینده رود دید حق طلبانه و کمک به مسئولین است

امام جمعه ورزنه گفت: نگاه مردم شرق اصفهان به زاینده رود دید حق طلبانه، کارشناسانه، پیگیری قانونی، نظارت دقیق و کمک به مسئولین است.

آخرین اخبار