امام جمعه شهر ورزنه:

هر کس به هر بهانه ای با احساسات مردم بازی کند خائن به حقوق مردم است

خطیب نماز جمعه شهر ورزنه در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت: بعضا از مناطق دیگر بعضی کسانی که احساس میکنند حقی یا مطلبی دارند، میخواهند پای دیگران از جمله مردم منطقه ما را هم به این جریانات بکشانند.

آخرین اخبار