دهیار کفران خبر داد:

پایان مرحله اول طر ح بزرگ همنت و آغاز مرحله دوم/ کفرانِ پویا در انتظار مردم است

اسماعیلی گفت: امیدواریم با اجرای طرح همنت دیگر شاهد وجود حتی یک جوان بیکار در کفران و در شرق اصفهان نباشیم و کفرانِ پویا را به اهالی تقدیم کنیم.

آخرین اخبار