فرماندار اصفهان خبر داد؛

پرداخت تسهیلات با کارمزد ۳ درصد به طرحهای مشارکتی اشتغالزایی روستاییان

کفیل گفت: پرداخت این تسهیلات با تنفس دوساله و بر اساس فرمولی است که هرچه تعداد سرپرست خانوار تشکیل دهنده برای طرحهای مشارکتی بیشتر باشد آورده افراد نیز کمتر خواهد شد.

آخرین اخبار