معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه:

فرصت زنان در استخدامی دولت،با مردان برابر می شود

معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: در برنامه استخدامی دولت که امسال مدنظر قرارگرفته فرصت زنان و مردان در ۱۹ هزار استخدامی دولت برابر است.

آخرین اخبار