وزیر اقتصاد فراموش کرد

پرداخت یارانه نقدی دیگر شب مصیبت عظمای دولت نیست

وزیر اقتصاد که ۲ سال پیش پرداخت یارانه را عزای دولت می دانست، هم اکنون از طرفداران افزایش یارانه شده است!

آخرین اخبار