رييس پليس امنيت عمومي استان اصفهان:

۴۱ واحد صنفي متخلف در اصفهان پلمپ شد

رييس پليس امنيت عمومي استان اصفهان از پلمپ ۴۱ واحد صنفي متخلف در راستاي اجراي طرح نظارت و كنترل بر اصناف خبر داد و گفت: نداشتن پروانه كسب و عدم رعايت قوانين و مقررات، مهمترين تخلفات اين واحدها بوده است.

آخرین اخبار