رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرضا

طرح مبارزه با خشکسالی ‌اجرایی می‌شود

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرضا گفت: جهاد کشاورزی شهرضا در راستای تداوم خشک‌سالی، طرح مبارزه با خشک‌سالی را تدوین کرده و برای هر روستا طرحی پیش‌بینی شده است.

آخرین اخبار