در منطقه جرقویه علیا:

آغاز طرح سنجش سلامت جسمانی نو آموزان بدو ورود به دبستان

طرح غربالگری سلامت جسمانی کودکان نو آموز اول ابتدایی در دو پایگاه سنجش سلامت در جرقویه علیا آغاز شد

آخرین اخبار