استاندار اصفهان:

رشد بارگذاریها زاینده رود را کشت

استاندار اصفهان که نجات زاینده رود را یک طرح ملی میداند که کلید آن در دست شورای عالی آب کشور است،از ابلاغ طرحی خبر میدهد که مصوب این شوراست وبه زودی ابلاغ میشود.

آخرین اخبار