با حضور بچه های روستای سعادت آباد انجام شد:

اردویی در امتداد طرح ملی حفظ قرآن کریم

بچه های طرح حفظ روستای سعادت آباد جرقویه سفلی اردوی یک روزه زیارتی سیاحتی اصفهان گردی را تجربه کردند.

آخرین اخبار