توسط بازرسان گروه بهداشت محیط استان اصفهان؛

۴ رستوران غیربهداشتی در یک منطقه کارگاهی در اصفهان پلمپ شدند

بازرسان گروه بهداشت محیط استان اصفهان در قالب اجرای طرح تشديد بازرسي ۴ رستوران غیربهداشتی در یک منطقه کارگاهی را پلمپ کردند.

آخرین اخبار