عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس:

پرداخت کامل خسارت‌های کشاورزان در بیمه کشاورزی مفقود شده است

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه پرداخت کامل خسارت‌های کشاورزان در بیمه کشاورزی مفقود شده است، گفت: بیمه وسایل نقلیه همه خسارت‌های احتمالی به وسایل نقلیه را پرداخت می‌کند ولی بیمه کشاورزی این قابلیت را ندارد.

آخرین اخبار