استاندار اصفهان در طرح بیابان زدایی سجزی:

برداشت غیرقانونی از پساب دو سال به فراموشی سپرده شود

رسول زرگر پور گفت: به منظور اجرای کامل طرح کاشت ده هزار هکتار نهال در سجزی باید دو سال از برداشت غیر قانونی پساب جلوگیری و به فراموشی سپرده شود.

آخرین اخبار