به منظور رفاه خانواده های حسن آبادی:

20 هزار متر مربع پیاده رو در طرح بهسازی شهرداری قرار گرفت

حسین ایروانی گفت: بیش از 20 هزار متر مربع بلوک فرش با هزینه ای معادل 3/500/000/000 ریال در شهر حسن آباد به اتمام رسید.

آخرین اخبار