همزمان با اجرای طرح بسیج ملی تغذیه؛

شش جشنواره غذای سالم در شهر اصفهان برگزار می شود

مسئول واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: به دنبال اجرای طرح بسیج ملی تغذیه شش جشنواره غذای سالم در شهر اصفهان برگزار می شود.

آخرین اخبار