معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور:

دولت تدبیر و امید حامی مشارکت اقتصادی مردم است

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: اجرای طرح مشارکت اقتصادی مردم از دغدغه های مهم دولت تدبیر وامید است

آخرین اخبار