عربستان به دنبال اقتصاد مقاومتی؛

اقتصاد ایران در کما؟!

مسوولان بلند پایه عربستان اعلام کرده اند که طرح اقتصادی جدید باعث تبدیل عربستان از کشوری وابسته به درآمدهای نفتی به کشوری متمرکز است که به درآمدهای غیرنفتی در اقتصاد خود تکیه خواهد داشت و این در حالی است که نفت سال هاست پاشنه آشیل اقتصاد ایران است اما….!

آخرین اخبار