بهزیستی کوهپایه خبر داد:

اجراي طرح آمبليوپي در بخش كوهپايه

مسئول بهزیستی کوهپایه از اجراي طرح آمبليوپي در بخش كوهپايه تودشك و سجزي در آینده خبر داد.

آخرین اخبار