آغاز طرحِ بینایی سنجی کودکان ۳ تا ۶ سال

طرح غربالگری بینایی سنجی ویژه کودکان ۳ تا ۶ سال استان اصفهان آغاز شد.

آخرین اخبار