مدیر امور مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری شهرداری اصفهان:

نیروگاه شرق اصفهان در انتظار اجرای تعهدات وزارت نیرو است

مدیر امور مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری شهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر بهره برداری از نیروگاه شرق اصفهان در انتظار اجرای تعهدات وزارت نیرو است.

آخرین اخبار