عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان:

طبیعت دیرگیر، اما سخت گیر است

عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان تاکید کرد: متوقف کردن منابعی که بالاترین سهم را در آلودگی هوا شهر دارند، بیشترین کمک را به کاهش شدت آلودگی خواهد کرد.

آخرین اخبار