برسد به دست خانم قیومی!

اصفهاني‌ها سوال سراسري نپرسند،‌ قمي‌ها بپرسند؟!

چند هفته‌ای بیش نیست که از سیزدهمین سفر استانی دولت تدبیر و امید می گذرد؛ سفری که مقصد آن دیار نصف جهان بود. سرزمینی که اهالی آن در استقبال از رییس دولت یازدهم کم نگذاشته و مشتاقانه به صحنه آمدند.

آخرین اخبار